Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van The Feel Good Trainer door Ananda Jenny – Personal Training & Lifestyle Coaching, Van Nijenrodeweg 45, 1083 EC Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65165438.

WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Als je een samenwerkingsovereenkomst met Ananda Jenny hebt, een samenwerkingsovereenkomst wilt afsluiten met Ananda Jenny, een product koopt van Ananda Jenny, uit interesse de website bezoekt of reageert op onze social media uitingen van Ananda Jenny, dan hebben wij bepaalde persoonsgegevens van je nodig. Over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ananda Jenny willen wij transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaat Ananda Jenny uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Hierna hebben wij voor jou op een rijtje gezet welke gegevens wij van jou verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ananda Jenny. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. Wij adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Ananda Jenny verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Ananda Jenny en het afnemen van een product, verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat en een foto van jou genomen van de voorzijde, zijkant en achterzijde. Ook als je al een samenwerkingsovereenkomst met Ananda Jenny heb en/of producten aanschaft, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bij gebruik van de diensten van Ananda Jenny worden, afhankelijk van welke diensten worden afgenomen, ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: bezoekregistratie aan de sportclub waar Ananda Jenny haar coaching geeft, type samenwerkingsovereenkomt en/of afgenomen product[en], informatie die je eventueel aan onze klantenservice hebt opgegeven, jouw financiële status bij Ananda Jenny [afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald].

GEGEVENS VAN ONZE WEBSITEBEZOEKERS

Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. De gegevens van de ingevulde formulieren worden rechtstreeks naar de e-mail van Ananda Jenny verzonden en niet opgeslagen in een database van een derde. Onze website gebruikt Google Analytics om informatie over de bezoekers te verzamelen.

SOCIAL MEDIA UITINGEN

De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties op social media uitingen worden door Ananda Jenny verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

DIENSTVERLENING: Ananda Jenny verwerkt jouw gegevens om onze Personal Training & Lifestyle Coaching diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jou ingevulde gegevens bij specifieke diensten ten behoeve van die specifieke dienstverlening.

INFORMEREN:  Ananda Jenny verwerkt jouw gegevens om je hoofdzakelijk via e-mail te kunnen informeren, en indien nodig telefonisch, via Whatsapp of SMS of per brief. Je ontvangt informatie over jouw samenwerkingsovereenkomst en/of product[en] en bijvoorbeeld een bevestiging van gemaakte afspraken en aanvullende informatie.

MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze klanten niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten.

ANALYSES & [MARKT]ONDERZOEK

Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van Ananda Jenny te verbeteren. Ook kunnen wij je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Als Ananda Jenny een dergelijk onderzoek gaat uitvoeren, beslis jij zelf of je hier aan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

CONTACT MET KLANTEN

Als je contact met ons opneemt of wij contact met je opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen medewerkers van Ananda Jenny later zien dat er al eerder contact met je is geweest en waarover. Zo kunnen wij je sneller en beter helpen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen, indien je meedoet aan marktonderzoek en bij verkoopgesprekken. Telefoongesprekken tussen klanten en Ananda Jenny kunnen worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren en voor trainingsdoeleinden. Indien een gesprek wordt opgenomen, hoor je eerst een melding dat het gesprek kan worden opgenomen.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Ananda Jenny kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS?

Ananda Jenny zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop of laptop met gebruikersnaam en wachtwoord zodat jouw gegevens alleen voor medewerkers van Ananda Jenny zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een samenwerkingsovereenkomst bij Ananda Jenny hebt, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van je samenwerkingsovereenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

MAAKT ANANDA JENNY BIJ DE VERWERKING VAN GEGEVENS GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DERDEN?

Ananda Jenny maakt gebruik van diensten van andere partijen. Dit gebeurt pas na screening op het gebied van security en privacy en pas nadat het bedrijf een overeenkomst met betrekking tot het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens heeft getekend. Werkzaamheden waarbij derde partijen zijn betrokken zijn o.a.: website, e-mail, telefonie, internet, incasso, klantenadministratie en bankverkeer.

VERSTREKT ANANDA JENNY GEGEVENS AAN DERDEN?

Ananda Jenny verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Ananda Jenny kan echter op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?

In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten wissen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

INZAGE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

RECTIFICATIE GEGEVENS

Je hebt recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

WISSEN GEGEVENS

Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te wissen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen: omdat de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, omdat je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEPERKING VAN DE VERWERKING

Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen: gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan, indien de verwerking onrechtmatig is gebleken maar je toch niet wilt dat de gegevens worden gewist, indien Ananda Jenny de gegevens niet meer nodig heeft maar jij de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering en wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren [tijdelijk op slot te doen] met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

OVERDRAAGBAARHEID GEGEVENS

Je hebt recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen en krijgen die bijvoorbeeld bruikbaar is bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm worden verstrekt. Denk daarbij aan een Excel-bestand, CSV-bestand of zullen downloadbaar zijn. Dit recht geldt enkel indien de verwerking van de gegevens berust op toestemming of een overeenkomst en indien de verwerking via geautomatiseerde procedures wordt verricht.

BEZWAAR TEGEN VERWERKING

Je hebt altijd recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag mocht Ananda Jenny die zijn toegekend en indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ananda Jenny of een derde, wanneer jouw belangen zwaarder wegen. Wanneer jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, mag je ook altijd bezwaar maken tegen deze verwerking evenals tegen de profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je jouw verzoek per e-mail sturen naar anandajenny@gmail.com. Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld jouw naam, adres en telefoonnummer. Ter verificatie sturen wij je een e-mail naar het bij Ananda Jenny opgegeven e-mailadres met de uitnodiging om jouw verzoek te bevestigen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Ananda Jenny kun je contact opnemen met bovengenoemd e-mailadres.